Биро за запошљавање

Завод за запошљавање, Биро Рибник пружа услуге грађанима које су везане за остваривање права у складу са законом о запошљавању, од којих су најбитније:

 • вођење евиденције незапослених лица и издавање увјерења којима се доказује статус незапосленог лица,
 • остваривање права на новчану накнаду у складу са наведеним законом,
 • остваривање права на пензијско инвалидско осигурање у складу са законом,
 • пружање информација и оглашавање о слободним радним мјестима, као и
 • друга права утврђена законом.

Дом здравља

Директор: Никола Јанковић, дипломирани правник
Главна сестра: Доста Гарић
 

Дом здравља Рибник пружа услуге примарне здравствене заштите по систему породичне медицине. У оквиру Дома здравља Рибник функционише пет тимова породичне медицине, као и три теренске амбуланте.

Поред услуга примарне здравствене заштите пружају се и услуге специјалистичке медицине, а љекари специјалисти ординирају два пута у току мјесеца.

Поред наведених стално се пружају и стоматолошке услуге, услуге рентгена, као и лабораторијска дијагностика.Редовно радно вријеме дома здравља је од 7:00 до 15:00 часова, а у периоду од 15:00 до 7:00 часова функционише служба хитне помоћи.

 

Фонд ПИО

Руководилац пословнице: Тијана Олабина

Фонд ПИО пружа стручну помоћ осигураницима и корисницима права из пензијско инвалидског осигурања.

Такође врши контролу наплате доприноса о чему води одговарајуће евиденције и надлежним органима доставља извјештаје.

У овој пословници је могуће остварити сва права из пензијско инвалидског осигурања, о чему се такође воде одговарајуће евиденције.

Приликом остваривања права грађанима се врши комплетирање захтјева и помоћ у прикупљању неопходних докумената за остваривање истих.

 

Фонд здравственог осигурања

У експозитури ове јавне установе грађани могу извршити овјеравање здравствених књижица које им је неопходно за добијање услуга у здравству.Поред овога врше се и услуге одобравања ортопедских помагала за све кориснике.

Преко овог фонда грађани могу извршити и рефундацију трошкова лијечења, уколико имају права на исту. Фонд такође врши и рефундацију трошкова боловања запослених радника послодавцима за трајање дуже од 30 дана.

 

КП Рибник

Директор: Богдан Ступар
 

Комунално предузће Рибник се бави дистрибуцијом питке воде за грађане на релацији Заблеће – Рибник. Извориште воде се налази у селу Растока, засеок Милошевићи.Такође одржава и канализациону мрежу у насељу Рибник.

КП Рибник одржава локалне путеве у љетном периоду насипањем и другим текућим одржавањем, а у зимском периоду чишћењем снијега.
Једна од дјелатности је и одржавање чистоће, одвоз смећа и коришћење депоније.

Поред свега наведеног КП врши и услуге трећим лицима.

 

ЈП Српске Шуме

Директор: Дарко Врачар
 

Основна дјелатност ШГ Рибник је узгој и заштита шума. Ради лакше организације посла газдинство је подијељено на четири радне јединице.

У газдинству постоји и сектор за ловство који се бави узгојем и заштитом дивљачи у привредном и спортском дијелу ловишта Рибник.

У склопа овог газдинства послује и мотел Вучија пољана.

 

ЈУ Културни Центар

Директор: Драгана Малешевић
 

Jавна установа Културни центар Рибник почела је са радом 1999. године.

У оквиру јавне установе функционише РТРС „студио Рибник“ који емитује четири сата властитог програма.

Основни задатак Јавне установе Културни центар Рибник је информисање и задовољавање културних потреба грађана општине Рибник.

ЈУ Центар за социјални рад

Директор: Санела Лучар

Социјални радници: Милана Милановић, Биљана Бркић

Педагог: Душка Крндија

 

НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 • спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и нагодба);
 • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити  права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;
 • доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;
 • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;
 • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством;
 • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;
 • спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;
 • присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;
 • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;
 • присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;
 • обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;
 • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
 • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;
 • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;
 • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;
 • стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника,
 • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;
 • предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;
 • обавља друге послове утврђене законом.

Такође, центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

 

ЈУ Народна Библиотека

Директор: Свјетлана Врачар

Јавна установа Народна библиотека „Рибник“ основана је 2006. године. Библиотека у Рибнику је културно, информацијско и јавно доступно мјесто које грађанима осигурава приступ изворима знања, информацијама, културним садржајима за потребе образовања, стручног и научног рада, информисања, цјеложивотног учења, дружења, културне надоградње и забавног садржаја.

Библиотека посједује 14420 књига односно 6785 наслова.

Основна дјелатност библиотеке је набавка књига, обрада и давање на кориштење књижног фонда. У библиотеци се организују промоције књига, књижевне вечери, радионице за дјецу, разне изложбе, квизови за дјецу школског узраста. Библиотека организује и литерарна такмичења, и дружење под називом „Књига и филм“.

ЈУ Народна библиотека „Рибник“ смјештена је у просторијама некадашње омладинске организације Круг. Нашим члановима а и осталим грађанима на располагању су дневне новине „Глас Српске“. Библиотека има и интернет кутак.  Библиотека се финансира из буџета Министарства просвјете и културе Републике Српске и буџета општине Рибник, као оснивача.

 

Пореска управа

Начелник Подручне јединице: Неђо Стојаковић

Основни задатак Пореске управе јесте да досљедно, непристрасно и ефикасно прикупља јавне приходе и тако служи Републици Српској и њеним грађанима.

Законом о Пореској управи уређен је јединствен поступак у примјени материјалних пореских закона, а Пореској управи Републике Српске је дата надлежност за спровођење свих пореских закона.

Суштина новог приступа који је у порески систем Републике Српске донио Закон о Пореској управи јесте принцип самопријављивања. То значи да је законска обавеза пореских обвезника да сами пријаве своје обавезе на начин и у роковима прописаним Законом о Пореској управи или материјалним пореским законом.

Организацијом Пореске управе РС успостављене су организационе цјелине које се баве пословима образовања, информисања и пружања помоћи пореским обвезницима, пословима контроле обрачуна, наплате пореза, истраге и другим активностима везаним за примјену поменутих прописа.

У Подручној јединици Рибник, као саставном дијелу Пореске управе РС врши се: пријем и обрада докумената у вези са регистрацијом пореских обвезника, пријем пореских пријава и провјера њихове формалне исправности, прелиминаран унос обавеза из пријава, помоћ пореским обвезницима у остваривању њихових права и извршавању пореских обавеза; едукација и информисање пореских обвезника у вези са њиховим правима и обавезама у области пореза.

 

РУГИПП

Шеф подручне јединице: Владан Видовић

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и друге стручне послове који се односе на: премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање катастра премјера и непокретности, катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе, катастарско класирање и бонитирање земљишта, картографисање територије Републике, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, стручни надзор над пословима премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у државној својини, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе, престанак државне својине, успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини – денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама, имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Република има право располагања, надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове и друге послове у складу са законом.

 

Туристичка организација

Директор: Свјетлана Елез

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде и промоција туристичких потенцијала.

Туристичка организација ФБ страница

ЈПУ „Србија“ Рибник

Директор: Зорица Стојановић

 

ЈПУ „Србија“ Рибник основана је одлуком Скупштине општине Рибник и функционише по основу одредби Закона о јавним службама, Закона о предшколском васпитању и образовању Републике Српске и Закона о локалној самоуправи.

ЈПУ „Србија“ Рибник је установа чија је основна дјелатност васпитање, образовање, њега и заштита здравља дјеце предшколског узраста, што је чини установом од посебног друштвеног интереса.

Боравак дјеце јасличког и предшколског узраста је организован у цјелодневном и полудневном трајању:

Од 06:30 до 08:30 часова, ми се окупљамо и играмо.

У угодној атмосфери уз музику од 08:30 до 09:00 часова перемо руке, сервирамо храну и доручкујемо.

Од 09:00 до 11:30 часова, заједно са другарима учествујемо у играма које су за нас осмислили и припремили васпитачи. Понекад настају и нове маштовите игре чији смо ми творци. Када је вријеме лијепо играмо се и учимо вани.

Послије прања руку, од 11:30 до 12:00 часова, заједно ручамо и васпитачи нам помажу да научимо правила пристојног понашања за столом.

Након ручка, од 12:30 до 14:00 часова, одмарамо се.

Након одмора, од 14:30 до 15:00 часова ужинамо, а затим од 15:00 до 16:00 часова се поново играмо и кроз игру учимо док не дође вријеме за одлазак кући.

ЈПУ „Србија“ Рибник ФБ страница