Новости

21 август, 2023.

Обавјештава се заинтересована јавност о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Број: 04-96-2-26/17

Датум: 11.08.2023. год.

Одјељење за привреду на основу  члана  90. и 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15, 70/20), и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају Еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10, 66/18),  обавјештава заинтересовану јавност:

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

         

Предузећу “Валан” д.о.о. Рибник, обновљена је еколошка дозвола за постројење за цијепање дрвета (цјепачи) са пратећим објектима, лоцирано на парцелама, означеним као: к.ч. бр. 22/111-3, к.ч. бр. 22/107-2 и  к.ч. бр. 22/107-3, к.о. Заблеће, пројектованог капацитета пилане 3000 м³ /год. трупаца.

Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су :

      - Административни дио у којем се налазе мокри чвор, канцеларија, гардероба и чајна кухиња.

      - Објекат хале за постројење за цијепање дрвета у којем су смјештени постројење за попречно резање трупаца (трачна пила) и хидраулични цјепачи дрвета.

      - Стовариште сировина правоугаоног облика површине 300 m², које се састоји од довозног пута, истоварне површине, сортиране површине и површине за припрему шарже за резање и цијепање.

 - Стовариште готових производа (цијепаног дрвета) површине 350 m², које се састоји из два дијела: сортиране површине, гдје је сложено цијепано дрво и са које се врши отпрема.

 

Дана 15.06.2023. године, предузеће “Валан” д.о.о. Рибник, заступано од стране одговорног лица Валан Немање,  поднијело је овом органу захтјев за обнављање еколошкe дозволe за постројење за цијепање дрвета (цјепачи) са пратећим објектима у насељу Заблеће. Захјев за обнављање еколошке дозволе за предметно постројење упућен је у законом предвиђеном  року, дана 13.06.2023. године.

За предметно постројење инвеститору “Валан” д.о.о. Рибник, била је издата еколошка дозвола од старане Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, под бројем: 15.04.-96-26/18 дана 30.08.2018. године.

Одјељење за привреду општине Рибник цијенећи достављену документацију у поступку обнављања еколошке дозволе у складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15, 70/20), и Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13, 104/17)  донијело је рјешење о обнављању еколошке дозволе за постројење за цијепање дрвета (цјепачи) са пратећим објектима смјештено у насељу Заблеће, број: 04-96-2-25-8/17 дана 11.08.2023. године.

 

Начелник одјељења

Мирко Милетић

Подели: