Новости

03 јул, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

Број: 01-123-4/24

Датум: 03.07.2024.год.

            На основу  члана 7. и 8. Правилникa о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20),члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник  објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

 

I

            Обавјештавамо приправнике ВСС пријављене на евиденцији Завода за запошљавање,  

да имају могућност да приправнички стаж одраде код послодаваца  који су Општини Рибник пријавили потребу за приправницима високе стручне спреме одређених звања.

            На основу пријава заинтересованих послодаваца Јавни позив се објављује за једног   приправника звања:            

 

            1. дипл.медицинар /сестра здравствене његе (240 ECTS).............................1 извршилац     

 

II

Статус и опис послова 

            Приправником се у смислу овог јавног позива сматра лице које први пут заснива радни однос у ВСС степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у ВСС степену стручне спреме, а који траје годину дана.

            Вријеме проведено у радном односу код других послодаваца урачунава се у приправнички стаж.

            Приправнички стаж и стручно оспособљавање приправника обавља се на основу закона и релевантних прописа послодавца, а у складу са Уговором о обављању приправничког стажа којег приправници закључују са послодавцем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

            Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код тог  послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

 

 

 

III

Услови

            На Јавни позив за приправнике може се пријавити кандидат уколико:

  1. Има завршен одговарајући факултет, ВСС стручна спрема VII степен,
  2. Налази се на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и
  3. Није обавио приправнички стаж у траженом степену образовања и занимања.

 

IV

Потребна документација

            Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном образцу, који се може преузети у шалтер сали Општинске управе Рибник или интернет сајту Општине.

            Уз пријаву на Јавни позив кандидати су дужни у оригиналу или овјереној копији  доставити:

  1. Доказ о завршеном факултету(овјерена копија дипломе или увјерење о дипломирању);
  2. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање и да није одрадио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме или звања;
  3. Просјек оцјена за вријеме студија;
  4. Доказ да је лице члан породице погинулог борца или ратног војног инвалида; да је лице са инвалидитетом, лице без родитеља и да је лице члан породице која прима социјалну помоћ; (достављају само кандидати који припадају некој од наведених категорија),
  5. Краћу биографију.

V

Поступак избора

            Поступак избора приправника по Јавном позиву обавља Комисија за избор приправника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

            У поступку избора Комисија утврђује ранг листу на основу критерија утврђених Правилником о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20).

            Одлуку о избору кандидата чији ће приправнички стаж бити  суфинансиран  од стране Општине доноси  Начелник општине.

 

VI

 Рок за подношење пријава

            Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општинске управе Рибник, интернет сајту општине, локалној радио станици и Заводу за запошљавање-Биро Рибник.

            Пријаве на јавни позив са потребном документацијом се достављају до 13.07.2024. године.

            Пријаве се могу доставити лично у шалтер салу Општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар са назнаком: “Комисији за избор приправника.”

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Небојша Караћ

 

Oбразац -пријава за приправнике

Подели: