Шеф подручне јединице: Владан Видовић

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и друге стручне послове који се односе на: премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање катастра премјера и непокретности, катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе, катастарско класирање и бонитирање земљишта, картографисање територије Републике, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, стручни надзор над пословима премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у државној својини, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе, престанак државне својине, успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини – денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама, имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Република има право располагања, надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове и друге послове у складу са законом.

 

Tel.

050/431-282

Fax.

050/431-282

Email:

katribnik@teol.net

Adresa:

Раде Јованића бб 

Подели: