Одјељење за привреду

Начелник одјељења:  Мирко Милетић- дипломирани економиста

Канцеларија број: 19

Телефон/фаx: 050/430-074

Е-mail: finansije@opstinaribnik.org

 

Кратка биографија

На Економском факултету Универзитета у Бања Луци стекао звање Дипломирани економиста, а затим засновао радни однос у Општинској управи Рибник. Радио на финансијско-рачуноводственим пословима, затим пословима Тржишног инспектора, те на пословима Шефа одсјека за рачуноводство и трезор. Тренутно обавља функцију Начелника Одјељења за привреду.

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ:

– извршава и обезбјеђује извршавање Закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада,  шумарства, лова и риболова,

– примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,

– припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

– припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

– прати стање привреде на подручју општине и регије,

– анализира и подстиче оснивање нових предузећа,

– успоставља сарадњу на регионалном и ширем нивоу,

– врши послове из области невладиног сектора,

– израђује средњорочне и годишње програме развоја по налогу Начелника општине,

– учествује у изради стратегије и политике економског развоја општине,

– извршава и обезбјеђује извршавање закона, других права и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлаштења,

– изврашава и спроводи законе и друге прописе који се односе на  послове издавања урбанистичке сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,

– врши контролу инвестиционо техничке документације,

– врши надзор у области грађења и заштите животне средине,

– врши послове везане за откуп станова,

– врши контролу кориштења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за кориштење,

– врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација),

– врши управне, стручне, административне и друге послове из свог дјелокруга,

– извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

– припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине из свог дјелокруга,

– врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

(2) Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове:

–    извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа  и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности,

–    изврашава и спроводи законе и друге прописе који се односе на  послове издавања урбанистичке сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе,

–    врши контролу инвестиционо техничке документације,

–    врши надзор у области грађења и заштите животне средине,

–    врши послове везане за откуп станова,

–    врши контролу кориштења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за кориштење,

–    врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација)

–    врши управне, стручне, административне и друге послове  из свог дјелокруга,

–    извршава и спроводи прописе Скупштине Општине и Начелника Општине,

–    припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начленик Општине из свог дјелокруга

–    врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.
 

Тренутна температура

Gornji Ribnik

Данас, 11. Август 2020
Излазак сунца: 05:52
Залазак сунца: 20:03
06:00-12:00

Ведро

Ведро
19 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31