Новости

04 септембар, 2023.

Обавјештава се заинтересована јавност о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Број: 04-96-4-7/18

Датум: 12.08.2023. год.

 

Одјељење за привреду на основу  члана  90. и 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15, 70/20), и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају Еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10, 66/18),  обавјештава заинтересовану јавност:

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

           

Предузећу “ РИБЊАК ЈАЊ ” д.о.о. Бања Лука, обновљена је еколошка дозвола за рибогојилиште “Рибњак”, на парцелама “Гајак” к.ч.9/10-3, 9/30-2 и 9/48 п.л.139 К.О. Рибник, у насељу Рибник, општина Рибник, производне површине 12 971 m².

Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су :

- захватна грађевина – преградни праг и устава на ријеци Рибник, доводна два бетонска канала димензија 1,8x1,0м и 2,0x1,0 m са уграђеним водомјерним летвама, базени растилишта Р1 – 5 базена димензија 3,00x15,00 m и 5 базена димензија 3,00x17,00 m, базени растилишта Р2 – 12 базена димензија 12,00x10,00 м и 13 базена димензија 12,00x10,00 m, јаж-земљани базени димензија 5,00x200,00 m, мријестилишта МР1 – 8 комада по 2 м² и МР2 са 20 када по 2 m ², базени М-4 базена димензија 4,00x36,00 m, базени товилишта Т1-8 базена димензија 5,00x40,00 m и 2 базена димензија 5,00x30,00 m, базени товилишта Т2-11 базена димензија 5,00x40,00 m, базени товилишта Т3-14 базена просјечних димензија 5,00x51,20 m, базени товилишта Т4 – 14 базена димензија 5,00x52,00 m, три испуста у ријеку Рибник, економски објекат, улазне капије и ограда.

Дана 16.05.2023. године  предузеће  “РИБЊАК ЈАЊ” д.о.о. Бања Лука,  поднијело је под бројем: 04-96-4-10/18 овом органу захтјев за обнову Еколошке дозволе за рибогојилиште “Рибњак”, у насељу Рибник. За предметно рибогојилиште “Рибњак” од стране овог органа издата је еколошка дозвола број: 04-018-10-1/08 од 15.05.2008. године, предузећу  “ТРОПИК - РИБАРСТВО” д.о.о. Бања Лука. Предузећу “ТРОПИК - РИБАРСТВО” д.о.о. Бања Лука од стране овог органа издато је рјешење дана 03.07.2013. год. под бројем: 04-018-6-4/13, којим је обновљена еколошка  дозвола број: 04-018-10-1/08 од 15.05.2008. године.  На захтјев предузећа “ РИБЊАК ЈАЊ” узгој и прерада рибе д.о.о. Бања Лука, извршена је измјена рјешења Одјељења за привреду и финансије општине Рибник, еколошке дозволе, број: 04-018-6-4/13 од 03.07.2013. године у дијелу који се односи на одговорно лице, правног сљедника постројења, предузећа “ ТРОПИК - РИБАРСТВО ” д.о.о. Бања Лука, што је констатовано рјешењем број: 04-018-6-7/13/14 од дана 05.02.2014. год. Предузеће “ РИБЊАК ЈАЊ” узгој и прерада рибе д.о.о. Бања Лука, је у предвиђеном року поднијело захтјев за обнављање еколошке дозволе. Одјељење за привреду општине Рибник је дана 06.08.2018. године издало рјешење о обнављању еколошке дозволе за дозволе за рибогојилиште “Рибњак”, на парцелама “Гајак” к.ч.9/10-3, 9/30-2 и 9/48 п.л.139 К.О. Рибник, у насељу Рибник, под бројем: 04-96-4-6/18. Дана Одјељење за привреду општине Рибник цијенећи достављену документацију у поступку обнављања еколошке дозволе у складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15, 70/20), и Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13, 104/17)  донијело је рјешење о обнављању еколошке дозволе за постројење за цијепање дрвета (цјепачи) са пратећим објектима смјештено у насељу Заблеће, број: 04-96-2-25-8/17 дана 11.08.2023. године.

 

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл.ек.  

Подели: