Novosti

04 septembar, 2023.

Obavještava se zainteresovana javnost o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Broj: 04-96-4-7/18

Datum: 12.08.2023. god.

 

Odjeljenje za privredu na osnovu  člana  90. i 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju Ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/12) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07 i 50/10, 66/18),  obavještava zainteresovanu javnost:

 

O DONOŠENjU RJEŠENjA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

           

Preduzeću “ RIBNjAK JANj ” d.o.o. Banja Luka, obnovljena je ekološka dozvola za ribogojilište “Ribnjak”, na parcelama “Gajak” k.č.9/10-3, 9/30-2 i 9/48 p.l.139 K.O. Ribnik, u naselju Ribnik, opština Ribnik, proizvodne površine 12 971 m².

Pogoni i postrojenja za koje se izdaje ekološka dozvola su :

- zahvatna građevina – pregradni prag i ustava na rijeci Ribnik, dovodna dva betonska kanala dimenzija 1,8x1,0m i 2,0x1,0 m sa ugrađenim vodomjernim letvama, bazeni rastilišta R1 – 5 bazena dimenzija 3,00x15,00 m i 5 bazena dimenzija 3,00x17,00 m, bazeni rastilišta R2 – 12 bazena dimenzija 12,00x10,00 m i 13 bazena dimenzija 12,00x10,00 m, jaž-zemljani bazeni dimenzija 5,00x200,00 m, mrijestilišta MR1 – 8 komada po 2 m² i MR2 sa 20 kada po 2 m ², bazeni M-4 bazena dimenzija 4,00x36,00 m, bazeni tovilišta T1-8 bazena dimenzija 5,00x40,00 m i 2 bazena dimenzija 5,00x30,00 m, bazeni tovilišta T2-11 bazena dimenzija 5,00x40,00 m, bazeni tovilišta T3-14 bazena prosječnih dimenzija 5,00x51,20 m, bazeni tovilišta T4 – 14 bazena dimenzija 5,00x52,00 m, tri ispusta u rijeku Ribnik, ekonomski objekat, ulazne kapije i ograda.

Dana 16.05.2023. godine  preduzeće  “RIBNjAK JANj” d.o.o. Banja Luka,  podnijelo je pod brojem: 04-96-4-10/18 ovom organu zahtjev za obnovu Ekološke dozvole za ribogojilište “Ribnjak”, u naselju Ribnik. Za predmetno ribogojilište “Ribnjak” od strane ovog organa izdata je ekološka dozvola broj: 04-018-10-1/08 od 15.05.2008. godine, preduzeću  “TROPIK - RIBARSTVO” d.o.o. Banja Luka. Preduzeću “TROPIK - RIBARSTVO” d.o.o. Banja Luka od strane ovog organa izdato je rješenje dana 03.07.2013. god. pod brojem: 04-018-6-4/13, kojim je obnovljena ekološka  dozvola broj: 04-018-10-1/08 od 15.05.2008. godine.  Na zahtjev preduzeća “ RIBNjAK JANj” uzgoj i prerada ribe d.o.o. Banja Luka, izvršena je izmjena rješenja Odjeljenja za privredu i finansije opštine Ribnik, ekološke dozvole, broj: 04-018-6-4/13 od 03.07.2013. godine u dijelu koji se odnosi na odgovorno lice, pravnog sljednika postrojenja, preduzeća “ TROPIK - RIBARSTVO ” d.o.o. Banja Luka, što je konstatovano rješenjem broj: 04-018-6-7/13/14 od dana 05.02.2014. god. Preduzeće “ RIBNjAK JANj” uzgoj i prerada ribe d.o.o. Banja Luka, je u predviđenom roku podnijelo zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole. Odjeljenje za privredu opštine Ribnik je dana 06.08.2018. godine izdalo rješenje o obnavljanju ekološke dozvole za dozvole za ribogojilište “Ribnjak”, na parcelama “Gajak” k.č.9/10-3, 9/30-2 i 9/48 p.l.139 K.O. Ribnik, u naselju Ribnik, pod brojem: 04-96-4-6/18. Dana Odjeljenje za privredu opštine Ribnik cijeneći dostavljenu dokumentaciju u postupku obnavljanja ekološke dozvole u skladu sa članom 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i Pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13, 104/17)  donijelo je rješenje o obnavljanju ekološke dozvole za postrojenje za cijepanje drveta (cjepači) sa pratećim objektima smješteno u naselju Zableće, broj: 04-96-2-25-8/17 dana 11.08.2023. godine.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek.  

Podeli: