Sve novosti

21 jun, 2024.

Javni poziv za poslodavce

Na osnovu člana 5. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20) i člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), Načelnik opštine Ribnik upućuje:

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

I

Obavještavamo poslodavce koji registrovano sjedište djelatnosti imaju na području opštine Ribnik, da Opština Ribnik može na osnovu planiranih budžetskih sredstava za 2024. godinu preuzeti obavezu sufinansiranja bruto plate određenog broja pripravnika sa VSS i u tom smislu ih pozivamo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS sa odgovarajućim stručnim zvanjem.

Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira bruto platu pripravnika po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1400 KM bruto.

Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

II

Pravo na prijavu imaju poslodavci koji imaju registrovano sjedište djelatnosti na području opštine Ribnik.

Prijave na javni poziv se podnose Načelniku Opštine na propisanom obrazcu.

U prijavi na Javni poziv, zainteresovani poslodavci pored podataka o potrebnom broju pripravnika određenih kvalifikacija, dostavljaju i osnovne podatke o preduzeću ili Ustanovi/instituciji (naziv, sjedište, djelatnost, lice za zastupanje, JIB, broj žiro računa).

III

Nakon prijavljenih potreba poslodavaca za pripravnicima određenih zanimanja i postupka izbora pripravnika po javnom pozivu, Načelnik opštine sa poslodavcima zaključuje Ugovor sufinansiranju pripravničkog rada određenog/određenih pripravnika.

Ugovorom iz predhodnog stava utvrđuje se obaveza opštinske uprave da za vrijeme trajanja pripravničkog staža sufinansira ugovoreni iznos bruto plate pripravnika, obaveza poslodavca da sa izabranim pripravnikom zaključi Ugovor o obavljanju priravničkog rada, te druga međusobna prava i obaveze.

IV

Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine Ribnik, internet sajtu Opštine, te lokalnoj radio stanici.

Prijave na javni poziv dostavljaju se Načelniku opštine do 01.07.2024. godine.

Obrazac prijave zainteresovani poslodavci mogu preuzeti na internet stranici Opštine ili lično u šalter sali Opštinske uprave Ribnik.

 

Broj:01-123-3/24                                                                                                         Načelnik opštine

Datum:21.06.2024. godine                                                                                          Nebojša Karać

 

OBRAZAC - PRIJAVA ZA POSLODAVCE

19 jun, 2024.

J A V N I O G L A S za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA RIBNIK

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 02-03-29/24

Datum 19.06.2024. godine

 

Na osnovu člana 2.13. tačka 3. Izbornog zakona BiH („Službeni Glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi sa članom

26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrešenja biračkih odbora za Lokalne izbore u BiH 2024. godine, broj 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine, Opštinska izborna komisija Ribnik raspisuje

J A V N I   O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
 2. Uslovi za imenovanje Opšti uslovi:
  1. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa.
  2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH):
   1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
   2. koje je član najvišeg izvršnog političkog organa, političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora)
   3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona
   4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na posledljim Opštim i poslednjim Lokalnim izborima
   5. kojima je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovoran u poslednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

 1. da ima prebivalište u Opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje
 2. da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme
 3. da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

 

 1. Potrebna dokumentacija
  1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3)

 

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine Ribnik i na web stranici opštine Ribnik.

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Opštinska izborna komisija Ribnik

 1. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ribnik www.opstinaribnik.org

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom

Opštinska izborna komisija Ribnik Trg 9. januar bb

79288 Ribnik

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika- ne otvarati“

Kandidati će, ako Izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Obrazac-SG3

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PREDSJEDNI

 
   

 

 

Aleksandar Agić

15 april, 2024.

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

Na osnovu  člana 7. i 8. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20),člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17), Načelnik opštine Ribnik  objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIPRAVNIKE

 

I

            Obavještavamo pripravnike VSS prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,  

da imaju mogućnost da pripravnički staž odrade kod poslodavaca  koji su Opštini Ribnik prijavili potrebu za pripravnicima visoke stručne spreme određenih zvanja.

            Na osnovu prijava zainteresovanih poslodavaca Javni poziv se objavljuje za  3 pripravnika sljedećih zvanja:      

            1. dipl.socijalni radnik...................................................................................1 izvršilac    2. dipl.pedagog.....................................................................................................1 izvršilac

3. dipl.inženjer saobraćaja...............................................................................1 izvršilac

 

II

Status i opis poslova 

            Pripravnikom se u smislu ovog javnog poziva smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u VSS stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u VSS stepenu stručne spreme, a koji traje godinu dana.

            Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugih poslodavaca uračunava se u pripravnički staž.

            Pripravnički staž i stručno osposobljavanje pripravnika obavlja se na osnovu zakona i relevantnih propisa poslodavca, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju pripravničkog staža kojeg pripravnici zaključuju sa poslodavcem.

            Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira bruto platu pripravnika po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1400 KM bruto.

            Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod tog  poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

 

 

III

Uslovi

            Na Javni poziv za pripravnike može se prijaviti kandidat ukoliko:

 1. Ima završen odgovarajući fakultet, VSS stručna sprema VII stepen,
 2. Nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i
 3. Nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu obrazovanja i zanimanja.

 

IV

Potrebna dokumentacija

            Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom obrazcu, koji se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili internet sajtu Opštine.

            Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji  dostaviti:

 1. Dokaz o završenom fakultetu(ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju);
 2. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i da nije odradio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja;
 3. Prosjek ocjena za vrijeme studija;
 4. Dokaz da je lice član porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida; da je lice sa invaliditetom, lice bez roditelja i da je lice član porodice koja prima socijalnu pomoć; (dostavljaju samo kandidati koji pripadaju nekoj od navedenih kategorija),
 5. Kraću biografiju.

V

Postupak izbora

            Postupak izbora pripravnika po Javnom pozivu obavlja Komisija za izbor pripravnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

            U postupku izbora Komisija utvrđuje rang listu na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju rada pripravnika  (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20).

            Odluku o izboru kandidata čiji će pripravnički staž biti  sufinansiran  od strane Opštine donosi  Načelnik opštine.

 

VI

 Rok za podnošenje prijava

            Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči opštinske uprave Ribnik, internet sajtu opštine, lokalnoj radio stanici i Zavodu za zapošljavanje-Biro Ribnik.

            Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju do 25.04.2024. godine.

            Prijave se mogu dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar sa naznakom: “Komisiji za izbor pripravnika.”

                                                                                                             

                                                                                                             

Broj:01-123-2/24                                                                                   Načelnik opštine

Datum:15.04.2024.god.                                                                           Nebojša Karać

 

15 april, 2024.

RANG LISTA pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

NAČELNIK

Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

Broj: 01-360-63-13/24

Datum: 12.04.2024.godine

Na osnovu tačke 7. Javnog  konkursa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, broj: 01-360-63/24 od 11.03.2024. godine, Komisija za pregled prispjelih prijava po Javnom konkursu za pravna i fizička lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik, objavljuje:

 

RANG LISTA

pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata izgrađenih na području opštine Ribnik

 

 Nakon komisijskog pregleda i obrade prispjelih prijava, usvojena je rang lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata na području opštine Ribnik, kako slijedi:

 

 1. „UNIS“ institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštutu od požara iz Pala;
 2. „PLAN“ d.o.o iz Banja Luke;
 3. Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. iz Banja Luke;
 4. „PROTEHNIK“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
 5. „TIMARAC-PROJEKT“ d.o.o iz Banja Luke;
 6. „RADIS“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva;
 7. „ROUTING“ d.o.o. iz Banja Luke;
 8. Branko Štula dipl. inž. građevinarstva iz Banja Luke,  ul. Pave Radana br. 12.;
 9. Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. iz Banja Luke.

           

Usvojena rang lista, biće objavljena na oglasnoj ploči Opštinske uprave Ribnik i službenoj internet stranici opštine Ribnik.

 

KOMISIJA

1. ___________________________;

  Mirko Miletić, predsjednik

2.  ___________________________;

    Goran Savić, član

   3. ___________________________.

    Đorđo Galić, član