Новости

01 фебруар, 2024.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву кандидата за контролора изборних резултата

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, и 41/20), а и вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини („ Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 27/22), ОИК Рибник расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за контролора изборних резултата

 

 1.     Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата за контролора изборних резултата ( један контролор).
 2.  Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је држављанин Босне и Херцеговине са правом гласа.
 2. За контролора изборних резултата не може бити именовано лице (члан 2.3 Изборног закона БиХ):
 1. Које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 2. Које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, подпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 3. Које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
 4. Које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на локалним изборима 2020., и општим изборима 2022. Године); и
 5. Којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

Посебни услови:

 • Да има најмање завршену средњу школу, односно четврти или пети степен стручне спреме;
 • Да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата, рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних резултата, и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

 

 1. Потребна документација:
 1. Пријава на Јавни оглас (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних резултата),
 2. Потврда о пребивалишту,
 3. Овјерена копија универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању,
 4. Рјешење или увјерење о изборном искуству.

 

 1. Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објаве Јавног огласа на огласној плочи општине, на интернет страници општине, и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

 

 1. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска изборна комисија општине.

 1. Остале информације

Изборна комисија ће након завршене процедуре по Јавном огласу именовати контролора изборних резултата, на период од пет година. Именовани контролор изборних резултата, да би био ангажован, дужан је проћи обуку, тестирање и цертифицирање које ће организовати и провести Централна изборна комисија БиХ. Изборна комисија ће цертификоване контролоре изборних резултата ангажовати приликом проведбе избора, на пословима контроле изборних резултата, за које послове је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде одређује општинска изборна комисија. Образац пријаве је саставни дио Јавного огласа.

 

Пријаву на Јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије, са назнаком :

Општинска изборна комисија Рибник,

Адреса: Трг 9. Јануар бб

„Пријава на Јавни оглас за контролора изборних резултата-не отварати“

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

 

Број: 02-03-6-3/24.                                                                                                                                                     

Рибник, 01.02.2024. године                                                       

                                                                                                           

Предсједник ОИК  

  Александар Агић

Подели: