News

06 July, 2023.

OBAVJEŠTENjE O OBNAVLjANjU RJEŠENjA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI ZA PROIZVODNO-POSLOVNI POGON ZA PRERADU DRVETA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELjU PREVIJA   INVESTITORU „STANIŠIĆ“ D.O.O RIBNIK

Broj: 04-96-9-44/17

Datum: 03.07.2023. godine

 

Na osnovu  člana  94. Stav (3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), Odjeljenje za privredu obavještava zainteresovanu javnost:

 

O OBNAVLjANjU RJEŠENjA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

ZA PROIZVODNO-POSLOVNI POGON ZA PRERADU DRVETA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELjU PREVIJA   INVESTITORU „STANIŠIĆ“ D.O.O RIBNIK

           

Dana 28.07.2022. godine investitor „Stanišić“ d.o.o Ribnik Ribnik podnio je zahtjev Odjeljenju za privredu Opštinske uprave opštine Ribnik, za obnavljanje ekološke dozvole za proizvodno-poslovni pogon za preradu drveta sa pratećim sadržajima u naselju Previja na lokaciji označenoj kao k.č. 368/4 k.č. 371/4 PL broj: 355 KO Previja i k.č. 373/1 PL broj: 69 KO Previja

Uz zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole investitor je priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole (Službeni glasnik republike Srpske 28/13 104/17)

Cijeneći navedenu dokumentaciju  i preporuke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Rješenjem broj: 15.04-96-171/22 od dana 10.05.2023. godine , Odjeljenje za privredu opštine Ribnik utvrdilo je da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine,  te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek.  

Share: