News

01 February, 2024.

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, i 41/20), a i vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini („ Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/22), OIK Ribnik raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

 

 1.     Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata ( jedan kontrolor).
 2.  Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine sa pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona BiH):
 1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 4. Koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na lokalnim izborima 2020., i opštim izborima 2022. Godine); i
 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

 • Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti ili peti stepen stručne spreme;
 • Da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata, i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 1. Prijava na Javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. Potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje ili uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči opštine, na internet stranici opštine, i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi opštinska izborna komisija opštine.

 1. Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po Javnom oglasu imenovati kontrolora izbornih rezultata, na period od pet godina. Imenovani kontrolor izbornih rezultata, da bi bio angažovan, dužan je proći obuku, testiranje i certificiranje koje će organizovati i provesti Centralna izborna komisija BiH. Izborna komisija će certifikovane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje opštinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio Javnogo oglasa.

 

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije, sa naznakom :

Opštinska izborna komisija Ribnik,

Adresa: Trg 9. Januar bb

„Prijava na Javni oglas za kontrolora izbornih rezultata-ne otvarati“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Broj: 02-03-6-3/24.                                                                                                                                                     

Ribnik, 01.02.2024. godine                                                       

                                                                                                           

Predsjednik OIK  

  Aleksandar Agić

Share: