Novosti

15 februar, 2024.

ODLUKA o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

Broj: 01-67-1-82/24

Datum: 15.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 05/17), Odluke o izvršenju budžeta opštine Ribnik za 2024. godinu br. („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj 9/23), Odluke o stipendiranju studenata i učenika u opštini Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“, broj 13/19), Odluke o visini mjesečnog iznosa stipendije za 2024. godinu br. 01-67-1-80/24 od 07.02.2024. godine, prijedloga Komisije za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija, te prigovora studenata i učenika na Prelimenarnu listu, Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2024. godinu

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom odobrava se utrošak sredstava planiranih Budžetom opštine za 2024. godinu na poziciji  416124 – tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja – stipendije, potrošačka jedinica 00500301 – Odjeljenje za opštu upravu.

Opštinska stipendija za 2024. godinu odobrava se studentima i učenicima, kako slijedi:

 

 

STUDENTI

 

GODINA

 

 1. Dragana Malešević                                   Medicinski fakultet – Stomatologija,

 

IV GODINA

 

 1. Stefan Kljajić                                Saobraćajni fakultet (4.kategorija) 30%,
 2. Jelena Banjac                                    PMF - Matematika i informatika,
 3. Dušana Banjac                                 Apeiron – poslovna ekonomija,
 4. Branka Đukić                                  FF – Pedagogija,
 5. Kristina Kevac                              PMF – Biologija,
 6. Jovana Mandić                                 FPN – Socijalni rad,
 7. Marija Galić                                               FPN – Socijalni rad,
 8. Radana Jerković                              FPN – Socijalni rad,
 9. Momčilo Travar,                             ETF – Elektroenergetika,
 10. Jelena Jovišić                                FF – Pedagogija,
 11. Nikolina Antonić                         Fakultet bezbjednosnih nauka,

 

III  GODINA

 

 1. Nikolina Savić                             Akademija umjetnosti, (prosjek 9,1), 50%,
 2. Stevka Stanišić                            Medicinski fakultet - Sestrinstvo, (4.kategorija) 30%,
 3. Božana Đukić                                  Ekonomski fakultet
 4. Dejan Banjac                                     Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 5. Sanja Miletić                                 FF - Predškolsko vaspitanje,
 6. Duška Arambašić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 7. Milica Radojčić                            Akademija umjetnosti,
 8. Marija Savić                                               Ekonomski fakultet,
 9. Milijana Šolić                             FF – njemački jezik,
 10. Dajana Jelić                                     Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Danilo Todorović                          ETF – Računarstvo i informatika,
 12. Anđela Vračar                                 Ekonomski fakultet,
 13. Milan Marković                             Šumarski fakultet,
 14. Krstina Malešević                                   Medicinski fak. – Sanitarno inženjerstvo,
 15. Slavica Lukić                                Poljoprivredni fakultet,
 16. Branka Đuragić                               Fakultet bezbjednosnih nauka,
 17. NevenaTodorović                            FPN – Socijalni rad,
 18. Nikola Zeljkić                                Saobraćajni fakultet,

 

II  GODINA

 

 1. Bojana Stojaković                           Medicinski fakultet,
 2. Duška Banjac                                               FF – engleski jezik,
 3. Milica Kevac                                 PMF – Prostorno planiranje,
 4. Marija Đaković                              FF – Učiteljski studij,
 5. Andreja Banjac                                 Akademija umjetnosti,
 6. Tea Đukić                                         Fakultet za poslovne studije,
 7. Jelena Dmitrović                           Medicinski fakultet,
 8. Željka Nikolić                              ETF – Računarstvo i informatika,
 9. Bojana Dujić                                     Fakultet za poslovne studije,
 10. Vanja Simić                                    Fakultet bezbjednosnih nauka,
 11. Svetozar Dmitrović                                   Šumarski fakultet,
 12. Gordana Đuragić                             Ekonomski fakultet,
 13. Dragana Kaurin                               Fakultet zdravstvenih nauka -Fizioterapija,
 14. Dalibor Gavranović                                   FF – Engleski jezik.

 

GODINA

 

 1. Milica Đuričić                            Medicinski fakultet - Fizioterapija, (prijemni       97,13), 30%,
 2. Ilijana Kaurin                               PMF – Fizika, (prijemni 93,7), 30%,
 3. Milica Vračar                                Medicinski fakultet,
 4. Sara Prolić                                    FF – Pedagogija,
 5. Nevena Čutura                                 FF – Psihologija,
 6. Marija Zelić                                               Pravni fakultet,
 7. Simona Stojanović                        FPN – Novinarstvo i komunikologija,
 8. Magdalena Marković                      Tehnološki fakultet,
 9. Aleksandra Barudžija                      Fakultet zdravstvenih nauka - Sestrinstvo,
 10. Miloš Nikić                                 Ekonomski fakultet,
 11. Vasilije Pucar                               Šumarski fakultet,
 12. Nikola Macanović                         Šumarski fakultet,
 13. Slađana Tomić                                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
 14. Aleksandra Ćubić                          Fakultet poslovne ekonomije,
 15. Gordana Jurišić                             Ekonomski fakultet,
 16. Blažen Bjelić                                  Transportno inženjerstvo,
 17. Valentina Kozomara                                   FF – Predškolsko vaspitanje,
 18. Danijela Amidžić                            Fakultet bezbjednosnih nauka,
 19. Milica Malešević                                   Pravni fakultet.

 

UČENICI

 

 1. Milica Tepić                                 4 razred, prosjek 5,00,
 2. Dario Stanarević                           4 razred, prosjek 4,91,
 3. Božana Zelić                                               4 razred, prosjek 4,91,
 4. Dobrila Zelić                                 4 razred, prosjek 4,81,
 5. Dragan Jerković                              3 razred, prosjek 4,97,
 6. Tanja Simić                                      3 razred, prosjek 4,93,
 7. Nikola Mandić                               3 razred, prosjek 4,93,
 8. Pavle Đukić                                     3 razred, prosjek 4,93,
 9. Anđela Kasapović                           3 razred, prosjek 4,89,
 10. Dijana Grabež                                  3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,58,
 11. Ivana Janjić,                                               2 razred, dijete RVI II kategorije.

 

Član 2.

 

Sredstva iz člana 1. ove Odluke raspoređivaće se na tekuće račune studenata i učenika ravnomjerno na mjesečne kvote prema Ugovoru između Načelnika i svakog studenta i učenika imenovanog u članu 1. ove Odluke.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije.

 

Član 4.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Ribnik.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nebojša Karać

 

Podeli: