Све новости

22 фебруар, 2023.

Центар за социјални рад Рибник добио ново теренско возило

 

Начелнику општине Рибник Небојши Караћу и директору ЈУ „Центар за социјални рад Рибник“ Санели Лучар данас је у Бања Луци министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић симболично уручио кључеве теренског возила "дачија дастер" у вриједности 39.500 КМ, а  које ће служити за пружање услуга на терену и повећање мобилности стручних радника ове установе.

Средства су обезбијеђена програмом Министарства, односно кроз конкурс о расподјели средстава од игара на срећу, тако да је за возило  Влада Републике Српске обезбиједила  30.000 КМ  а остатак општина Рибник.

Ово је резултат прошлогодишње посјете  министра Шеранића  општини Рибник којом приликом су договорене заједничке активности Министарства и општине на  унапређењу квалитета рада Центра за социјални рад у Рибнику. Значај овог успјешно реализованог пројекта је изузетно велики нарочито имајући у виду да највећи број корисника услуга Центра за социјални рад живи у брдско-планинским и руралним предјелима општине.

20 фебруар, 2023.

Потписани уговори о стипендирању студената и ученика

Данас су студенти и родитељи ученика, којима су одобрене стипендије, потписали уговоре о стипендирању. За стипендије 58 студената и 12 ученика ове године у општинском буџету је планирано 65.000 КМ.

Основна студентска стипендија износи 100 КМ, а за ученике 50 КМ.

Студенти са просјеком оцјена 9 и више, студенти дефицитарних занимања и студенти без оба родитеља примаће стипедије од 150 КМ.

Студентска стипендија за студенте који припадају породицама погинулих и несталих бораца, породицама ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије инвалидности, за студенте из вишечланих породица од којих је бар двоје редовних студената, као и за студенте прве године студија који су на пријемном испиту освојили 90 и више бодова или студенте из социјално угрожених породица износиће 130 КМ.

13 фебруар, 2023.

Општина Рибник на „Сајму завичаја“ у Новом Саду

Општина Рибник је и ове године учествовала на манифестацији  „Сајам завичаја- завичај кроз привреду, туризам и културу“ који је у недјељу 12.фебруара 2023.год  по четврти пут одржан у Новом Саду.Манифестацију организује Фонд за избегла, расељена лица и сарадњу са Србима у региону, а основни му је смисао и циљ окупљање, повезивање и јачање сарадње институција, организација, завичајних и сродних удружења из Србије и региона.Ове године сајам је окупио око 120 излагача из Србије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Хрватске и Црне Горе.

На сајму завичаја Општину Рибник су представљали Туристичка организација општине Рибник која је презентовала туристичке потенцијале општине, а своје домаће производе презентовали су Пољопривредно газдинство „Код Милуна„  и Удружење произвођача воћних ракија „Сана“ Рибник.

Сајам завичаја се показао као одлична прилика за успостављање сарадње са различитим институцијама и значајним личностима из области привреде, туризма и културе, а као резултат такве једне сарадње настао је  Мастер План развоја туризма општине Рибник за период 2023.-2027.год. Овом приликом представници  Регионалне развојне агенција Бачка су овај стратешки документ уручили начелнику општине Рибник Небојши Караћу и директору Туристичке организације Републике Српске Миодрагу Лончаревићу. Овом чину присуствовали су и Александар Ђедовац- директор Фонда за избегла, расељена лица и сарадњу са Србима у региону, Александар Софић- покрајински секретар за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу и Никола Бањац –генерални секретар Скупштине АП Војводине.

10 фебруар, 2023.

Обавјештење за студенте и ученике стипендисте општине Рибник за 2023. годину

Обавјештавају се студенти и ученици који су добили општинску стипедију за 2023. годину да ће се потписивање Уговора о стипендирању обавити 18. фебруара 2022. године (субота) од 10.00 сати у скупштинској сали у згради Општинске управе у Горњем Рибнику. Потписивање Уговора биће организовано у 4 групе:

 • 10.00-10.30 сати студенти VI, IV и III године студија;
 • 10.30-10.45 студенти II године студија;
 • 10.45-11.00 студенти I године студија;
 • 11.00-11.15 ученици (и родитељи) средње школе.

          Са собом обавезно понијети картицу властитог текућег рачуна и личну карту.

          Малољетни ученици који су добили стипендију треба да дођу у присуству родитеља који их заступа и потписује у њихово име Уговор о стипендирању.

          Одлука о додјели студентских и ученичких стипендија за 2023. годину је објављена на огласној плочи и интернет страници општине Рибник.

Присуство свих стипендиста је обавезно.

08 фебруар, 2023.

Ј А В Н И П О З И В за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

Број: 01-374-4/23

Датум; 08.02.2023. године

 

На основу члана 9. Одлуке о условима и начину додјеле у закуп пословних просторија, станова, зграда, друштвених домова и других непокретности у својини општине Рибник ( “Службени гласник општине Рибник” бр. 8/19), члана 5. Одлуке о додјели у закуп пословног простора прикупљањем писмених  понуда (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/23) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник расписује:

 

Ј А В Н И  П О З И В

за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

 

Позивају се сва  правна лица регистрована за обављање банкарске дјелатности  да доставе писмене понуде за узимање у закуп пословног простора у посједу општине Рибник.

 

 I Подаци о предмету и трајању закупа

 

1) Пословни простор  који је предмет закупа налази се у Горњем Рибнику, на адреси Раде Јованића бб и смјештен је у приземљу пословног објекта саграђеног на парцели број 28/2 уписаној у ЛН број 621/2 КО Рибник Горњи површине 91 м2 са садржјем вјетробран, шалтер сала, чајна кухиња, санитарни чвор, архива(каса).

2) Пословни простор који је предмет поступка издаје се у закуп у виђеном стању на период од пет година.

 

 II Почетна цијена закупа и уплата кауције

1) Пословни простор из тачке I издаје се у закуп по почетној цијени од 5,00 КМ/м²

2) Сви заинтересовани понуђачи дужни су уплатити кауцију у износу од једне мјесечне закупнине по почетној цијени закупа,тј. у износу 455 КМ.

 3) Уплата кауције врши се на рачун буџета општине Рибник ЈРТ број: 5620990001101929   сврха дознаке: кауција за закуп пословног простора.

4) Понуђачу чија понуда буде оцијењена као најповољнија уплаћени износ кауције урачунава се у закупнину, а другим понуђачима кауција се враћа.

 

III Намјена послoвног простора

 Пословни простор се издаје у закуп искључиво ради обаљања банкарске дјелатности.

           

 IV Услови за учешће и потребна документација

1) На јавни позив могу се пријавити сва права лица регистрована за обављање банкарске дјелатности, осим ранијих закупаца који нису измирили обавезе по основу закупнине из ранијег периода.

2) Потребна документација:

   1. пријава на јавни позив у којој заинтересовани мора назначити:

            - пуни назив,  адресу сједишта  фирме  и лице овлаштено за заступање

            - ознаку пословног простора на који се односи пријава,

            -  понуђену цијену закупнине по 1 м2

   1. рјешење о упису  у судски регистар (овјерена копија)
   2. доказ о уплати кауције

Напомена: Образац пријаве  на јавни позив доступан је на интернет страници општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

 

V Поступак и критеријум за избор најповољнијег понуђача

1) Приспјеле понуде разматра комисија коју именује Начелник општине.

2) Комисија ће приступити разматрању пријава, уколико су поднесене најмање двије потпуне пријаве у супротном проглашава да је издавање у закуп прикупљањем понуда неуспјело и о томе обавјештава понуђаче, а поступак се понавља. Уколико и након поновљеног поступка не буде поднесена најмање једна потпуна пријава, може се примјенити поступак издавања у закуп непосредном погодбом.

3) Комисија доноси Одлуку о додјели у закуп пословног простора подносиоцу пријаве који је понудио највећи износ закупнине у року од осам дана од дана отварања пријава и исту објављује на огласној плочи општине Рибник.

4) Са учесником који понуди највећи износ закупнине Начелник општине ће закључити  уговор о закупу.

 

VI Достављање понуда

Рок за достављање понуда износи 15 (петнаест) дана од објављивања јавног позива на интернет страници општине Рибник  и огласној плочи општине Рибник.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.

Понуде се достављају у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб; 79288 Горњи Рибник са назнаком „Пријава  на јавни позив за издавање у закуп пословног простора- не отварати“.

 

VII Додатне информације

Отварање понуда приспијелих по јавном позиву одржаће се 28.02.2023.  у 11:00 часова у сали за састанке Општинске управе Рибник (број 22).

Пословни простор који се издајe у закуп може се погледати сваким радним даном у времену од 09,00 до 14,00 часова.

За све додатне информације, обратите се контакт особи Мирко Милетић на број: тел.050/430-074.

Јавни позив ће се  истовремено објавити на интернет страници општине Рибник  www.opstinaribnik.org и огласној плочи Општинске управе Рибник.

                                                                                                                      Начелник општине

                                                                                                                         Небојша Караћ

 

08 фебруар, 2023.

ОДЛУКA о додјели студентских и ученичких стипендија за 2023. годину

Број: 01-67-6-82/23

Датум: 08.02.2023. године

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 05/17), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2023. годину бр. („Службени гласник општине Рибник“, број 12/22), Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 13/19), Одлуке о висини мјесечног износа стипендије за 2023. годину бр. 01-67-6-81/23 од 02.02.2023. године, приједлога Комисије за додјелу студентских и ученичких стипендија, те приговора студената и ученика на Прелименарну листу, Начелник општине д о н о с и:

 

ОДЛУКУ

о додјели студентских и ученичких стипендија за 2023. годину

 

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава планираних Буџетом општине за 2023. годину на позицији  416124 – текуће помоћи ученицима и студентима у области образовања – стипендије, потрошачка јединица 00500301 – Одјељење за општу управу.

Општинска стипендија за 2023. годину одобрава се студентима и ученицима, како слиједи:

 

 

СТУДЕНТИ

 

 

VI  ГОДИНА

 

  1. Маријана Матић                        Медицински факултет,

 

IV ГОДИНА

 

 1. Тамара Бањац                                   Академија умјетности, (просјек 9,82), 50%,
 2. Веселка Ђукић                                 ПМФ – Мат. и инф.,  (без оба родитеља) 50%,
 3. Никола Шобот                                 Машински Факултет,
 4. Бојана Ђукић                                               Универзитет за пословне студије,
 5. Марина Антонић                             ФФ – Педагогија,
 6. Милка Јокић                                    Апеирон – Економија,
 7. Дајана Тодоровић                            АГГФ – Архитектура,
 8. Драгана Малешевић                                   Медицински факултет – Стоматологија.

 

III  ГОДИНА

 

 1. Стефан Кљајић                                Саобраћајни факултет (4.категорија) 30%,
 2. Јелена Бањац                                    ПМФ - Математика и информатика,
 3. Душана Бањац                                 Апеирон – пословна економија,
 4. Момчило Травар,                             ЕТФ – Електроенергетика,
 5. Марко Стојановић                           Шумарски факултет,
 6. Богдан Мацановић                          Шумарски факултет,
 7. Кристина Кевац                              ПМФ – Биологија,
 8. Дајана Јуришић                               Правни факултет,
 9. Радана Јерковић                              ФПН – Социјални рад,
 10. Бранка Ђукић                                  ФФ – Педагогија,
 11. Николина Антонић                         Факултет безбједносних наука,
 12. Марија Галић                                               ФПН – Социјални рад,
 13. Јована Мандић                                 ФПН – Социјални рад,
 14. Душанка Хргић                               Шумарски факултет,
 15. Марко Тодоровић                            Универзитет за пословне студије,
 16. Александар Буквић                         Факултет безбједносних наука.

 

II  ГОДИНА

 

 1. Немања Врачар,                               ФФ – Психологија, (просјек 9,58), 50%,
 2. Николина Савић                             Академија умјетности, (просјек 9,13), 50%,
 3. НевенаТодоровић                            ФПН – Социјални рад, (вишечлана породица са два редовна студента), 30%,
 4. Душка Арамбашић                          Факултет пословне економије,
 5. Марија Савић                                               Економски факултет,
 6. Никола Зељкић                                Саобраћајни факултет,
 7. Бранка Ђурагић                               Факултет безбједносних наука,
 8. Милијана Шолић                             ФФ – њемачки језик,
 9. Данило Тодоровић                          ЕТФ – Рачунарство и информатика,
 10. Зора Јелић                                        Факултет физичког васпитања и спорта,
 11. Сања Милетић                                 ФФ - Предшколско васпитање,
 12. Милица Јокић                                  Факултет безбједносних наука,
 13. Дејан Бањац                                     Факултет физичког васпитања и спорта,
 14. Огњен Јовановић                            Факултет информационих технологија,
 15. Марко Никић                                               Факултет физичког васпитања и спорта,
 16. Крстина Малешевић                                   Медицински фак. – Санитарно инжењерство,
 17. Сузана Томић                                   Економски факултет.
 18. Милица Радојчић                            Академија умјетности,
 19. Славица Лукић                                Пољопривредни факултет,
 20. Анђела Врачар                                 Економски факултет.

 

ГОДИНА

 1. Жељка Николић                                   ЕТФ – Рачунарство и информатика (ученик генерације је ослобођен полагања пријемног и аутоматски му је додјељено максималан број бодова), 30%,
 2. Бојана Стојаковић                    Медицински факултет (пријемни 91,07), 30%,
 3. Марија Ђаковић                                   ФФ – Учитељски студиј,
 4. Вања Симић                              Факултет безбједносних наука,
 5. Душка Бањац                            ФФ – енглески језик,
 6. Драгана Каурин                                   Факултет здравствених наука -Физиотерапија,
 7. Бојана Грабеж                           Факултет правних наука,
 8. Гордана Ђурагић                      Економски факултет,
 9. Милица Кевац                          ПМФ – Просторно планирање,
 10. Марија Гајић                             Медицински факултет - Сестринство,
 11. Далибор Гаврановић                ФФ – Енглески језик,
 12. Бојана Дујић                              Факултет за пословне студије,
 13. Андреја Бањац                          Академија умјетности,
 14. Светозар Дмитровић                Шумарски факултет.

 

УЧЕНИЦИ

 1. Јелена Гајић                          4 разред, из вишечлане породице, просјек 4, 43,
 2. Валентина Козомара           4 разред, из вишечлане породице, просјек 4, 05,
 3. Лазар Јањић,                         4 разред, дијете РВИ II категорије,
 4. Милица Тепић                     3 разред, просјек 5,00,
 5. Дарио Станаревић               3 разред, просјек 4,88,
 6. Павле Ђукић                         2 разред, просјек 5,00,
 7. Драган Јерковић                  2 разред, просјек 5,00,
 8. Анђела Касаповић               2 разред, просјек 4,92,
 9. Тања Симић                          2 разред, просјек 4,86,
 10. Никола Мандић                   2 разред, просјек 4,86,
 11. Дијана Грабеж                      2 разред, из вишечлане породице, просјек 4,58,
 12. Ивана Јањић,                                   1 разред, дијете РВИ II категорије.

 

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређиваће се на текуће рачуне студената и ученика равномјерно на мјесечне квоте према Уговору између Начелника и сваког студента и ученика именованог у члану 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

 

 

 

                                                         

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:

                                                                                             Небојша Караћ