Све новости

15 април, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

На основу  члана 7. и 8. Правилникa о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20),члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17), Начелник општине Рибник  објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИПРАВНИКЕ

 

I

            Обавјештавамо приправнике ВСС пријављене на евиденцији Завода за запошљавање,  

да имају могућност да приправнички стаж одраде код послодаваца  који су Општини Рибник пријавили потребу за приправницима високе стручне спреме одређених звања.

            На основу пријава заинтересованих послодаваца Јавни позив се објављује за  3 приправника сљедећих звања:      

            1. дипл.социјални радник...................................................................................1 извршилац    2. дипл.педагог.....................................................................................................1 извршилац

3. дипл.инжењер саобраћаја...............................................................................1 извршилац

 

II

Статус и опис послова 

            Приправником се у смислу овог јавног позива сматра лице које први пут заснива радни однос у ВСС степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у ВСС степену стручне спреме, а који траје годину дана.

            Вријеме проведено у радном односу код других послодаваца урачунава се у приправнички стаж.

            Приправнички стаж и стручно оспособљавање приправника обавља се на основу закона и релевантних прописа послодавца, а у складу са Уговором о обављању приправничког стажа којег приправници закључују са послодавцем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

            Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код тог  послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

 

III

Услови

            На Јавни позив за приправнике може се пријавити кандидат уколико:

 1. Има завршен одговарајући факултет, ВСС стручна спрема VII степен,
 2. Налази се на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и
 3. Није обавио приправнички стаж у траженом степену образовања и занимања.

 

IV

Потребна документација

            Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном образцу, који се може преузети у шалтер сали Општинске управе Рибник или интернет сајту Општине.

            Уз пријаву на Јавни позив кандидати су дужни у оригиналу или овјереној копији  доставити:

 1. Доказ о завршеном факултету(овјерена копија дипломе или увјерење о дипломирању);
 2. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање и да није одрадио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме или звања;
 3. Просјек оцјена за вријеме студија;
 4. Доказ да је лице члан породице погинулог борца или ратног војног инвалида; да је лице са инвалидитетом, лице без родитеља и да је лице члан породице која прима социјалну помоћ; (достављају само кандидати који припадају некој од наведених категорија),
 5. Краћу биографију.

V

Поступак избора

            Поступак избора приправника по Јавном позиву обавља Комисија за избор приправника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

            У поступку избора Комисија утврђује ранг листу на основу критерија утврђених Правилником о суфинансирању рада приправника  (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20).

            Одлуку о избору кандидата чији ће приправнички стаж бити  суфинансиран  од стране Општине доноси  Начелник општине.

 

VI

 Рок за подношење пријава

            Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општинске управе Рибник, интернет сајту општине, локалној радио станици и Заводу за запошљавање-Биро Рибник.

            Пријаве на јавни позив са потребном документацијом се достављају до 25.04.2024. године.

            Пријаве се могу доставити лично у шалтер салу Општинске управе Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар са назнаком: “Комисији за избор приправника.”

                                                                                                             

                                                                                                             

Број:01-123-2/24                                                                                   Начелник општине

Датум:15.04.2024.год.                                                                           Небојша Караћ

 

15 април, 2024.

РАНГ ЛИСТA правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

НАЧЕЛНИК

Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

Број: 01-360-63-13/24

Датум: 12.04.2024.године

На основу тачке 7. Јавног  конкурса за подношење пријава за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Рибник, број: 01-360-63/24 од 11.03.2024. године, Комисија за преглед приспјелих пријава по Јавном конкурсу за правна и физичка лица заинтересована за вршење техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник, објављује:

 

РАНГ ЛИСТA

правних и физичких лица који испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката изграђених на подручју општине Рибник

 

 Након комисијског прегледа и обраде приспјелих пријава, усвојена је ранг листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката на подручју општине Рибник, како слиједи:

 

 1. „УНИС“ институт за екологију, заштиту на раду и заштуту од пожара из Пала;
 2. „ПЛАН“ д.о.о из Бања Луке;
 3. Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. из Бања Луке;
 4. „ПРОТЕХНИК“ д.о.о. из Источног Сарајева;
 5. „ТИМАРАЦ-ПРОЈЕКТ“ д.о.о из Бања Луке;
 6. „РАДИС“ д.о.о. из Источног Сарајева;
 7. „РОУТИНГ“ д.о.о. из Бања Луке;
 8. Бранко Штула дипл. инж. грађевинарства из Бања Луке,  ул. Паве Радана бр. 12.;
 9. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. из Бања Луке.

           

Усвoјена ранг листа, биће објављена на огласној плочи Општинске управе Рибник и службеној интернет страници општине Рибник.

 

КОМИСИЈА

1. ___________________________;

  Мирко Милетић, предсједник

2.  ___________________________;

    Горан Савић, члан

   3. ___________________________.

    Ђорђо Галић, члан

08 април, 2024.

Приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

На основу члана 15. Закона о заштити природе  (Службени гласник РС број: 20/14), Одјељење за привреду, обавјештава заинтересовану јавност о

Стављању на увид јавности приједлог плана управљања спомеником  природе „врела сане“ за период 2024-2034. године

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“, Шумско газдинство „Лисина„ Мркоњић Град, Шумско газдинство „Рибник„ Рибник, као управљач заштићеног подручја Споменик природе „Врела Сане“ доставило је Министарству за просторно уређење, грађење и заштиу животне средине Републике Српске Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године.

            У складу са чланом 15. Закона о заштити природе  (“Службени гласник РС”, број: 20/14), током израде аката о заштити природних вриједности, планова управљања, као и других аката који се доносе сходно Закону о заштити природе, осигурава се учешће заинтересоване јавности, путем јавног увида.

Општина Рибник , на чијем се локалитету налази подручје објављује почетак јавног увида у Приједлог плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године путем огласне плоче у згради Општинске управе општине Рибник и на званичној web страници општине Рибник.

Заинтересована јавност може доставити примједбу или мишљење у року од 30 дана од дана објављивања Приједлога плана управљања Спомеником природе „Врела Сане“ за период од 2024-2034. године, у писаној форми поштом на адресу општина Рибник, Одјељење за привреду, Трг девети јануар, 79288 Горњи Рибник, или лично у центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) или на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net.

            Све предметне примједбе и мишљења, као и мишљење општине Рибник биће прослеђени Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС на даље поступање.

Начелник одјељења

Мирко Милетић, дипл. ек.

 

ПЛАН УПРАВЉАЊА 

01 април, 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Број:01-123-1/24

Датум:01.04.2024. године

 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника   (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17),  Начелник општине Рибник  упућује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

 

I

Обавјештавамо послодавце који  регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2024. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС  и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.

            Износ којим Општина Рибник суфинансира бруто плату приправника по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1400 КМ бруто.

             Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

 

II

Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.

            Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.

            У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).

          

III

Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 10.04.2024. године.

Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет страници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

Начелник општине

 Небојша Караћ

29 фебруар, 2024.

ПОЗИВ ПОСЈЕДНИЦИМА ПАРЦЕЛА 7/31-1, у К.О. Долови

Број: 01- 477-1/24

Датум :29.02.2024. године

ОПШТИНА РИБНИК

ЧАЂАВИЦА ББ

К.О. ДОЛОВИ

ПОСЈЕДНИЦИМА ПАРЦЕЛА 7/31-1, у К.О. Долови

 

Предмет: ПОЗИВ, доставља се –

 

Поштовани,

 

Службена евиденција Општине Рибник располаже захтјевима грађана који се односе на куповину земљишта у власништву Општине Рибник а којима је је у периоду непосредно  након завршетка ратних дејстава, као избјеглим и расељеним лицима тадашње руководство општине додјелило земљиште у власништву Општине Рибник ради изградње стамбених објеката. Правилан поступак за додјелу земљишта никада није спроведен те из истог разлога ни грађани који су на општинском земљишту саградили стамбене објекте нису могли бити уписани као власници нити земљишта нити поменутих објеката, стога позивамо посједнике парцела К.О. Долови, да дана 12.03.2024. године, (уторак), у 11 часова, у сали Скупштине Општине Рибник, присуствују састанку ради упознавања са процедуром припреме рјешавања имовинскоправних односа на наведеним парцелама те да донесу сву расположиву документацију у вези парцеле која је предмет њиховог имовинскоправног захтјева.

 

 Начелник општине

 Небојша Караћ                                                                                                                                                              

26 фебруар, 2024.

Одјељење за привреду Општинске управе општине Рибник даје: О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак у порески систем Републике Српске уведен посебан обвезник пореза на приходе од пољопривреде - мали пољопривредник.

Према новим одредбама Закона о порезу на доходак, мали пољопривредник је физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног или некомерцијалног пољопривредног газдинства и лице чији годишњи приход по основу успешности пољопривредне дјелатности не прелази износ од 50.000 КМ.

С тим у вези, мали пољопривредници који су остварили приход у току претходне године плаћају порез на доходак у односу на остварени приход, осим малих пољопривредника чији је остварени приход мањи од 12.000 КМ на годишњем нивоу и нису дужни да плаћају порез.

„Дакле, порез на доходак плаћају мали пољопривредници који остваре приход од 12.000 КМ до 25.000 КМ годишње, у износу од 200 КМ годишње, и мали пољопривредници који остваре приход од 25.000 КМ до 50.000 КМ годишње, који плаћају порез на доходак. у износу од 400 КМ на годишњем нивоу“, саопштено је из Пореске управе РС.

Обвезник који намерава да се опорезује као мали пољопривредник дужан је да Пореској управи достави изјаву о испуњености прописаних услова и висини прихода оствареног у претходној години најкасније до 28. фебруара текуће године.

Изјава и пријава за стицање статуса малог пољопривредника подноси се на Обрасцу 1012 – Захтев за стицање статуса малог пољопривредника.

На основу поднетог Захтева за стицање статуса малог пољопривредника и биланса успеха, Пореска управа доноси решење о пореској обавези малог пољопривредника.

Порез се плаћа до 30. јуна текуће године за претходну годину, а ова обавеза малих пољопривредника биће утврђена на прописан начин и за 2023. годину.

Поред тога, обавештавају обвезнике на које се односе ове измене и допуне Закона о порезу на доходак, да је законом прописано и да лице које испуњава услове прописане законом за плаћање пореза на доходак као мали пољопривредник, а које не поднесе Образац 1012. до 28. Пореској управи фебруара текуће године за претходну годину порез на приход од пољопривреде утврђује се подношењем Обрасца 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак, која се подноси Пореској управи до 31. марта текуће године. за претходну годину.

На исти начин своју обавезу утврђују и пријављују пољопривредници чији је годишњи приход већи од 50.000 КМ, те пољопривредници који не испуњавају услове за стицање статуса малог пољопривредника.

 

PLAKAT - Mali poljoprivrednik - 2024

20 фебруар, 2024.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ СТИПЕНДИСТЕ ОПШТИНЕ РИБНИК 2024.

Обавјештавају се студенти и ученици који су добили општинску стипедију за 2024. годину да ће се потписивање Уговора о стипендирању обавити 24. фебруара 2024. године (субота) од 10.00 сати у Омладинском дому у Доњој Превији. Потписивање Уговора биће организовано у 4 групе:

 • 10.00-10.30 сати студенти V, IV и III године студија;
 • 10.30-10.45 студенти II године студија;
 • 10.45-11.00 студенти I године студија;
 • 11.00-11.15 ученици (и родитељи) средње школе.

         Са собом обавезно понијети картицу властитог текућег рачуна и личну карту.

         Малољетни ученици који су добили стипендију треба да дођу у присуству родитеља који их заступа и потписује у њихово име Уговор о стипендирању.

         Одлука о додјели студентских и ученичких стипендија за 2024. годину је објављена на огласној плочи и интернет страници општине Рибник.

Присуство свих стипендиста је обавезно.

15 фебруар, 2024.

ОДЛУКA о додјели студентских и ученичких стипендија за 2024. годину

Број: 01-67-1-82/24

Датум: 15.02.2024. године

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 05/17), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2024. годину бр. („Службени гласник општине Рибник“, број 9/23), Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 13/19), Одлуке о висини мјесечног износа стипендије за 2024. годину бр. 01-67-1-80/24 од 07.02.2024. године, приједлога Комисије за додјелу студентских и ученичких стипендија, те приговора студената и ученика на Прелименарну листу, Начелник општине д о н о с и:

 

ОДЛУКУ

о додјели студентских и ученичких стипендија за 2024. годину

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава планираних Буџетом општине за 2024. годину на позицији  416124 – текуће помоћи ученицима и студентима у области образовања – стипендије, потрошачка јединица 00500301 – Одјељење за општу управу.

Општинска стипендија за 2024. годину одобрава се студентима и ученицима, како слиједи:

 

 

СТУДЕНТИ

 

ГОДИНА

 

 1. Драгана Малешевић                                   Медицински факултет – Стоматологија,

 

IV ГОДИНА

 

 1. Стефан Кљајић                                Саобраћајни факултет (4.категорија) 30%,
 2. Јелена Бањац                                    ПМФ - Математика и информатика,
 3. Душана Бањац                                 Апеирон – пословна економија,
 4. Бранка Ђукић                                  ФФ – Педагогија,
 5. Кристина Кевац                              ПМФ – Биологија,
 6. Јована Мандић                                 ФПН – Социјални рад,
 7. Марија Галић                                               ФПН – Социјални рад,
 8. Радана Јерковић                              ФПН – Социјални рад,
 9. Момчило Травар,                             ЕТФ – Електроенергетика,
 10. Јелена Јовишић                                ФФ – Педагогија,
 11. Николина Антонић                         Факултет безбједносних наука,

 

III  ГОДИНА

 

 1. Николина Савић                             Академија умјетности, (просјек 9,1), 50%,
 2. Стевка Станишић                            Медицински факултет - Сестринство, (4.категорија) 30%,
 3. Божана Ђукић                                  Економски факултет
 4. Дејан Бањац                                     Факултет физичког васпитања и спорта,
 5. Сања Милетић                                 ФФ - Предшколско васпитање,
 6. Душка Арамбашић                          Факултет пословне економије,
 7. Милица Радојчић                            Академија умјетности,
 8. Марија Савић                                               Економски факултет,
 9. Милијана Шолић                             ФФ – њемачки језик,
 10. Дајана Јелић                                     Факултет безбједносних наука,
 11. Данило Тодоровић                          ЕТФ – Рачунарство и информатика,
 12. Анђела Врачар                                 Економски факултет,
 13. Милан Марковић                             Шумарски факултет,
 14. Крстина Малешевић                                   Медицински фак. – Санитарно инжењерство,
 15. Славица Лукић                                Пољопривредни факултет,
 16. Бранка Ђурагић                               Факултет безбједносних наука,
 17. НевенаТодоровић                            ФПН – Социјални рад,
 18. Никола Зељкић                                Саобраћајни факултет,

 

II  ГОДИНА

 

 1. Бојана Стојаковић                           Медицински факултет,
 2. Душка Бањац                                               ФФ – енглески језик,
 3. Милица Кевац                                 ПМФ – Просторно планирање,
 4. Марија Ђаковић                              ФФ – Учитељски студиј,
 5. Андреја Бањац                                 Академија умјетности,
 6. Теа Ђукић                                         Факултет за пословне студије,
 7. Јелена Дмитровић                           Медицински факултет,
 8. Жељка Николић                              ЕТФ – Рачунарство и информатика,
 9. Бојана Дујић                                     Факултет за пословне студије,
 10. Вања Симић                                    Факултет безбједносних наука,
 11. Светозар Дмитровић                                   Шумарски факултет,
 12. Гордана Ђурагић                             Економски факултет,
 13. Драгана Каурин                               Факултет здравствених наука -Физиотерапија,
 14. Далибор Гаврановић                                   ФФ – Енглески језик.

 

ГОДИНА

 

 1. Милица Ђуричић                            Медицински факултет - Физиотерапија, (пријемни       97,13), 30%,
 2. Илијана Каурин                               ПМФ – Физика, (пријемни 93,7), 30%,
 3. Милица Врачар                                Медицински факултет,
 4. Сара Пролић                                    ФФ – Педагогија,
 5. Невена Чутура                                 ФФ – Психологија,
 6. Марија Зелић                                               Правни факултет,
 7. Симона Стојановић                        ФПН – Новинарство и комуникологија,
 8. Магдалена Марковић                      Технолошки факултет,
 9. Александра Баруџија                      Факултет здравствених наука - Сестринство,
 10. Милош Никић                                 Економски факултет,
 11. Василије Пуцар                               Шумарски факултет,
 12. Никола Мацановић                         Шумарски факултет,
 13. Слађана Томић                                Факултет физичког васпитања и спорта,
 14. Александра Ћубић                          Факултет пословне економије,
 15. Гордана Јуришић                             Економски факултет,
 16. Блажен Бјелић                                  Транспортно инжењерство,
 17. Валентина Козомара                                   ФФ – Предшколско васпитање,
 18. Данијела Амиџић                            Факултет безбједносних наука,
 19. Милица Малешевић                                   Правни факултет.

 

УЧЕНИЦИ

 

 1. Милица Тепић                                 4 разред, просјек 5,00,
 2. Дарио Станаревић                           4 разред, просјек 4,91,
 3. Божана Зелић                                               4 разред, просјек 4,91,
 4. Добрила Зелић                                 4 разред, просјек 4,81,
 5. Драган Јерковић                              3 разред, просјек 4,97,
 6. Тања Симић                                      3 разред, просјек 4,93,
 7. Никола Мандић                               3 разред, просјек 4,93,
 8. Павле Ђукић                                     3 разред, просјек 4,93,
 9. Анђела Касаповић                           3 разред, просјек 4,89,
 10. Дијана Грабеж                                  3 разред, из вишечлане породице, просјек 4,58,
 11. Ивана Јањић,                                               2 разред, дијете РВИ II категорије.

 

Члан 2.

 

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређиваће се на текуће рачуне студената и ученика равномјерно на мјесечне квоте према Уговору између Начелника и сваког студента и ученика именованог у члану 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.

 

Члан 4.

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Небојша Караћ